عناوین پایان نامه های رشته برنامه ریزی آموزشی

رشته برنامه ريزي آموزشي
رديف عنوان پايان نامه
1 تاثيرعوامل فرهنگي در برنامه ريزي درسي
2 تحليل برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت معلمان و ارائه پيشنهادات براي بهبود کيفي
3 بررسي‌ عوامل‌ موثر در بهبود ارائه‌ دروس‌ وابسته‌ به‌ معارف‌ اسلامي‌ در دانشگاه
4 بررسي‌ نظرات‌ دانشجويان‌ تربيت‌ دبير راجع‌ به‌ علل‌ و عواملي‌ كه‌ باعث‌ كم‌ توجيهي‌و بي‌علاقگي‌ آنها به‌ فراگيري‌ دروس‌ تربيتي‌ مي‌شود
5 بررسي‌ عوامل‌ افزايش‌ كيفيت‌ آموزشي‌ در دانشگاه‌اصفهان‌ و پيشنهاداتي‌ براي‌ بهبود آن‌
6 بررسي‌ عوامل‌ موثر در افت‌ تحصيلي‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ متوسطه‌ نظري‌ شهر كرمان‌از ديدگاه‌ دبيران‌ و دانش‌آموزان‌ و مردودين
7 بررسي‌ نظرات‌ دبيران‌ دبيرستانهاي‌ اصفهان‌ در باره‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ آموزشي‌از دبيران‌ به‌ منظور ارائه‌ يك‌ راهبرد مناسب‌ و علمي‌در روند ارزشيابي آموزشي کشور
8 بررسي‌ نرخ‌ رشد جمعيت‌ دانشجوئي‌ و ظرفيت‌ كالبدي‌ و آينده‌نگري‌ آن‌به‌ منظور برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ اصولي‌ در دانشگاه‌ اصفهان‌
9 بررسي‌ علل‌ رجعت‌ به‌ بيسوادي‌ از نظر نوسودان‌ استان‌ كردستان‌
10 پژوهشي‌ پيرامون‌ علل‌ عدم‌ استقبال‌ روستائيان‌ از دوره‌هاي‌ آموزشي‌ نهضت ‌سوادآموزي‌ در استان‌ اصفهان‌
11 بررسي‌ روند گذشته‌ و چشم‌انداز آينده‌ عرضه‌ و تقاضاي‌ فضاي‌ آموزشي‌به‌ منظور برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ در محدوده‌ شهر اصفهان‌
12 بررسي سيستمهاي برنامه ريزي آموزشي متمرکز و غير متمرکز از ديدگاه مديران مدارس آموزش فني و حرفه اي کشور‌
13 بررسي‌ انگيزه‌هاي‌ پيشرفت‌ و موفقيت‌ تحصيلي‌ در دانشجويان‌ موفق‌ دانشگاه‌ اصفهان‌ به‌ منظور بهبود برنامه‌هاي‌ آموزش‌ عالي
14 بررسي‌ عوامل‌ افزايش‌ رضايت‌ شغلي‌ اساتيد دانشگاه‌ اصفهان‌ و ارائه‌ پيشنهاداتي‌ براي‌ بالابردن‌ كارآئي‌
15 بررسي‌ نحوه‌ كاربرد وسائل‌ كمك‌ آموزشي‌ در دبيرستانهاي‌ شهر اصفهان‌ و نظرخواهي‌از دبيران‌ در رابطه‌ با چگونگي‌ استفاده‌ موثر از وسايل‌كمك‌ آموزشي‌ در جريان‌ آموزش‌
16 بررسي‌ عوامل‌ موثر بر فشارهاي‌ شغلي‌ اساتيد دانشگاه‌اصفهان‌
17 بررسي‌ كمي‌ نيروي‌ انساني‌ آموزشي‌ در مقطع‌ آموزش‌ ابتدائي‌ استان‌ اصفهان‌ و برآورد دورنماي‌ وضعيت‌ آينده‌ آن‌ به‌ منظور رفع‌ ناهماهنگي‌هاي‌اتلاف‌زادر نظام‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌اصفهان‌
18 بررسي‌ مشكلات‌ تحقيق‌ در رشته‌هاي‌ علوم‌ انساني‌ ازديدگاه‌ اساتيد دانشكده‌هاي‌ علوم‌انساني‌ دانشگاه‌ اصفهان‌
19 بررسي‌ راههاي‌ متناسب‌ سازي‌ برنامه‌ سوادآموزان‌ بانيازها و شرايط‌ سوادآموزان‌
20 بررسي‌ عوامل‌ موثر در جذب‌ هنرجويان‌ پسر به‌ آموزشهاي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ در شهراصفهان‌ (از ديدگاه‌ هنرجويان‌)
21 بررسي‌ تحليلي‌ اوضاع‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌،اموزشي‌ استان‌ بوشهر جهت‌ ايجاد موسسه‌ آموزشي‌ عالي‌ مورد نياز با استفاده‌ از مدلهاي‌ برنامه‌ريزي‌ متناسب‌
22 بررسي‌ تاثير كلاسهاي‌ جبراني‌ بر ارتقاء تحصيلي‌ و آموزش‌دانش‌آموزان‌ پسر مدارس‌ شهر اصفهان‌
23 بررسي‌ مقايسه‌اي‌ نظرات‌ اعضاء هيات‌ علمي‌ دانشگاههاي‌ اصفهان‌ و صنعتي‌ اصفهان‌ پيرامون‌ عوامل‌ موثر در كيفيت‌ آموزشي‌ دانشگاه‌
24 بررسي‌ تحليلي‌ آموزشهاي‌ ضمن‌ خدمت‌ دبيران‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ تهران‌ در دهه‌ 70ـ1360 به‌ منظور ارائه‌ الگوي‌ موثر برنامه‌ريزي‌ (با توجه‌ به‌ نظرات‌ شركت‌كنندگان‌دوره‌هاي‌ جاري‌ و مدلهاي‌ علمي‌ مطلوب‌)
25 بررسي کارآئي ظاهري و واقعي آموزش ابتدائي استان اصفهان در طي دوره 66-71 جهت برآورد روند آينده
26 بررسي مقايسه اي وضعيت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمائي که معلمين آنها مامور به تحصيل هستند با دانش آموزاني که معلمين تمام وقت دارند
27 بررسي نظرات دانشجويان علوم تربيتي و تربيت تدبير دانشگاه اصفهان در زمينه شيوه هاي ارزشيابي از آموخته هاي آنان
28 عوامل موثر در افزايش رغبت دانش آموزان پسر دبيرستانهاي شهر اصفهان نسبت به برنامه هاي امورتربيتي به منظور بهينه سازي برنامه ريزيهاي تربيتي مدارس
29 بررسي نظرات معلمين مقطع ابتدائي شهرستان بيرجنددرباره سودمندي روشهاي فعال و غيرفعال آموزشي
30 بررسي‌ ميزان‌ دستيابي‌ لازمه‌التعليمان‌ مناطق‌ استان‌ كردستان‌ به‌ فرصتهاي‌ آموزشي‌ در سالهاي‌ 70ـ1365
31 بررسي نظرات مربيان پرورشي استان کرمان درارتباط با عوامل موثر در افزايش انگيزش شغلي آنان
32 بررسي سهم اعتبارات آموزش عالي به آموزش کل کشور در برنامة اول توسعه اقتصادي، اجتماعي جمهوري اسلامي ايران و مقايسة آن با چند کشور جهان به منظور ارائه الگوهايي در جهت تعادل و توازن اعتبارات آموزشي
33 نظرات مدرسان مراکز تربيت معلم استان اصفهان در رابطه با عوامل موثر در بهبود فرآيند ياددهي و مقايسه آن با تئوريهاي جديد تدريس
34 بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي شهر سنندج در رابطه با تاثير عملکرد گروههاي آموزشي در افزايش کيفيت فعاليتهاي آموزشي دبيران
35 بررسي مشکلات دانشجويان رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
36 شناخت موانع رشد علمي اساتيد دانشگاه از ديد اعضاء هيئت علمي دانشگاه اصفهان
37 تاثير سريهاي ارزشيابي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهر اصفهان
38 مطالعه و بررسي جو سازماني دانشکده افسري سپاه
39 بررسي نظرات فارغ التحصيلان رشته هاي دبيري دانشگاه اصفهان و دانشگاه تربيت معلم کاشان شاغل در مقطع متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان در رابطه با ميزان اثر بخشي کيفي درس تمرين دبيري درانجام وظايف آموزشي به منظور پيشنهاد يک الگو
40 بررسي نظرات مديران مقطع ابتدايي شهر تبريز در رابطه با پيامدهاي عدم ثبات مديريت مدارس
41 بررسي نظرات مسئولين ادارات آموزش و پرورش مديران، دبيران و اولياء دانش آموزان در مورد ويژگيهاي مديرآموزشي موفق دوره متوسط شهر اصفهان
42 بررسي جنبه‏هائي از موانع و مشكلات نظام آموزش متوسط از ديدگاه دبيران دانش‏آموزان سال آخر نظام جديد در استان بوشهر
43 بررسي شاخص‏هاي آموزشي مقطع ابتدائي عشاير سيار فارسي با تاكيد بر ايل قشقايي در پنج سال گذشته(72-1368) و پيش بيني عوامل آموزشي به منظور ارائه پيشنهادات اصلاحي
44 بررسي نظرات اولياء و مديران مدارس شهرستان خميني شهر در زمينه عوامل موثر در جلب مشارکت مردم در آموزش و پرورش
45 بررسي شرايط انتخاب مديران مدارس از ديدگاه مديران و دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان و ارائه پيشنهاداتي در اين زمينه
46 بررسي نظريات دانشجويان رشته رياضي دانشگاه پيام نور گيلان در رابطه با چگونگي وجذابيت برنامه‏هاي آموزشي و تدريس رياضي از طريق تلويزيون به منظور بهينه سازي برنامه‏هاي آموزشي تلويزيون
47 بررسي نظرات اساتيد و دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي اصفهان در مورد خصوصيت (جو آموزشي اثربخش) در دانشگاه
48 بررسي مقايسه‏اي عملكرد تحصيلي دانش‏آموزان راهنمائي مدارس (نمونه ،‌غيرانتفاعي ، شبانه‏روزي و عادي) استان فارس در سال تحصيلي 73-72
49 بررسي تطبيقي نظام جديد و قديم آموزش متوسطه در شهر کرمان
50 بررسي‌ رابطه‌ بين‌ خود پنداره‌و پيشرفت‌ تحصيلي‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ راهنمائي‌ به‌ منظور ارائه‌ راهبردهاي‌ عملي‌ در برنامه‌ ريزي‌ درسي‌
51 بررسي‌ امكانات‌ اجراي‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ در استان‌ چهار محال‌ و بختياري‌ در مقايسه‌ با شاخصهاي‌ كشوري‌ به‌ منظور ارائه‌ پيشنهادات‌ مناسب‌ در رفع‌ تنگناهاي‌ موجود
52 بررسي‌ ميزان‌ شايستگي‌ دبيران‌ نظام‌ جديد متوسطه‌ استان‌ ايلام‌ در مهارتهاي‌ آموزشي‌ (به‌ منظور هدايت‌ برنامه‌هاي‌ آموزش‌ تربيت‌ دبير و ضمن‌ خدمت‌)
53 بررسي‌ ميزان‌ يادداري‌ دانش‌ آموزان‌ سال‌ اول‌ نظام‌ جديد متوسطه‌ استان‌ لرستان‌ از درس‌انگليسي‌ با استفاده‌ از تحليل‌ محتواي‌ آزمون‌ به‌ منظور ارائه‌ پيشنهاداتي‌جهت‌ بهبود فرآيند ياددهي‌ و يادگيري‌
54 بررسي‌ وضعيت پوشش‌ تحصيلي‌ و علل‌ عدم‌ جذب ‌ جمعيت‌ لازم التعليم‌ مقطع‌ابتدايي روستاهاي ‌ غرب ‌مازندران در سال هاي‌ تحصيلي ‌ 72 ـ 71 الي‌ 75 ـ 74 از ديدگاه‌ معلمان‌ مديران‌ و راهنمايان‌ تعليماتي‌ و والدين‌
55 بررسي‌ارتباط‌ نتايج‌ آزمون‌ نهائي‌ رياضي‌ سال‌ سوم‌ راهنمائي‌ باپنجم‌ ابتدائي‌ دانش‌آموزان‌ سال‌اول‌ متوسطه‌ شهراصفهان‌ در سال‌تحصيلي‌ 74-73 باتوجه‌به‌شرايط‌اجتماعي‌، اقتصادي‌ و خانوادگي‌ آنان‌
56 بررسي‌ كمي و كيفي‌ آموزش‌ و پرورش ابتدائي ‌استان ‌هرمزگان ‌ 72 ـ 68 و مقايسه‌آن‌ با شاخصهاي‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌ بمنظور ارائه‌ پيشنهادات‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود ورشد برنامه‌ دوم‌‌
57 بررسي‌ ميزان‌ بكارگيري‌ اهداف‌ انجمنهاي‌ اولياء و مربيان‌ از ديدگاه‌ مديران‌ ، اولياء واعضاءانجمنهاي‌ اولياء و مربيان‌ در مقطع‌ متوسطه‌ نظري‌ شهرستان‌ بهبهان‌ بمنظور افزايش‌ كارآيي‌‌
58 بررسي ‌كارآيي‌ دروني‌ آموزش‌ متوسطه‌ نظري‌ (نظام‌ فعلي‌ )طي‌ سالهاي‌ 74 ـ 69 و چگونگي‌ برابري‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌ در سال‌ تحصيلي‌ 75 ـ 74 دراستان‌ چهارمحال‌ و بختياري‌ به‌ منظور ايجاد اطلاعات‌ لازم‌ در برنامه‌ريزي‌‌
59 بررسي‌ ميزان‌ همبستگي‌ بين‌ نتايج‌ امتحانات‌ داخلي‌ و نهايي‌ دبيرستانهاي‌ نظري‌شهرستان‌ سنندج در سال تحصيلي 74-73
60 بررسي ميزان تحقق اهداف کانونهاي فرهنگي-تربيتي شهر اصفهان از ديدگاه دانش آموزان و مربيان
61 بررسي آموخته هاي خارج از مدرسه دانش آموزان نظام جديد متوسطه استان اصفهان در مقايسه با آموخته هاي حضوري ساير دانش آموزان در سال تحصيلي73-74 به منظور ارائه پيشنهاداتي جهت برنامه ريزي دروس غير حضوري
62 بررسي‌ مسائل‌ و مشكلات ‌نظام‌ نيمسالي‌ (واحدي‌) ، در شاخه‌هاي‌ نظري‌ نظام‌ جديداز ديدگاه‌ مديران‌ ، دبيران‌ و دانش‌آموزان‌ دبيرستانهاي‌ پسرانه‌ شهرستان‌ اراك‌
63 عوامل‌ مؤثر در گرايش‌ دانش‌آموزان‌ به‌ شاخه‌ تحصيلي‌ كارودانش‌ از ديدگاه‌دبيران‌ ، مشاوران‌ و دانش‌آموزان‌ دبيرستانهاي‌ شهرستان‌ بهبهان‌ به‌ منظور تقويت‌ جاذبه‌ هاي‌ تحصيل‌ دراين‌ شاخه‌ ‌‌
64 بررسي‌ ميزان‌ همبستگي‌ بين‌ شاخصهاي‌ هدايت‌ تحصيلي‌ در انتخاب‌ رشته‌تحصيلي‌ دانش‌ آموزان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ در شهرستان‌ همدان‌‌
65 بررسي‌ راههاي‌ افزايش‌ پايگاه‌ و منزلت‌ اجتماعي‌ معلمان‌ از ديدگاه‌ رؤساي‌ ادارت‌ و مديران‌ دبيرستانهاي‌ استان‌ همدان‌‌‌
66 بررسي‌ نظرات‌ مديران‌ و كارشناسان‌ كارخانه‌ هاي‌ صنعتي‌ در خصوص‌ نياز به‌ رشته‌اپراتوري‌ دستگاههاي‌ صنعتي‌‌‌‌
67 بررسي‌ مقايسه‌اي‌ ميزان‌ شايستگي‌ مهارتهاي‌ تدريس‌ اساتيددانشگاه‌ اصفهان‌ به‌ منظور برنامه‌ريزي‌ ارتقاء كيفيت‌ آموزشي‌
68 بررسي‌ عوامل‌ موثر در افزايش‌ بهره‌وري‌ آموزشهاي‌ فني‌(واحدهاي‌ كارگاهي‌)در استان‌ خوزستان‌ با استفاده‌ از تجربيات‌ كاركنان‌ كارگاهي‌
69 بررسي‌ ميزان‌ تحقق‌ اهداف‌ كمي‌ آموزش‌ عالي‌ در برنامه‌ اول‌ توسعه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌«72-68»
70 بررسي و طراحي الگوي ارزيابي مناسب جهت اعتبارسنجي گروههاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي در دانشگاههاي كشور
71 بررسي‌ نظرات‌ معلمان‌ و مسئولان‌ در رابطه‌ با اجراي‌ طرح‌ معلمان‌ موفق‌ و منتخب‌ دراستان‌ كرمانشاه‌ به‌ منظور ارائه‌ پيشنهادات‌ اصلاحي‌
72 تاثير كاربرد اهداف‌ رفتاري‌ بريادگيري‌ و پيشرفت‌ تحصيلي‌ دانش‌آموزان‌ در درس‌ ادبيات‌ پايه‌ پنجم‌ مقطع‌ ابتدائي‌ شهر شيراز درسال تحصيلي‌ 77-76
73 بررسي‌ نظرات‌ مربيان‌ مدارس‌استثنائي‌ در باره‌ عوامل‌ موثر در بالابردن‌ كيفيت‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ ضمن‌ خدمت‌ كوتاه‌ مدت‌ در كشور طي‌ سالهاي‌ 74-72
74 بررسي‌ نظرات‌ دانش‌ آموزان‌ و مشاوران‌ نظام‌ جديد درباره‌ تاثير درس‌ برنامه‌ريزي‌ تحصيلي‌ و شغلي‌ در افزايش‌ آگاهيهاي‌ تحصيل‌ و شغل‌ دانش‌ آموزان‌
75 بررسي عوامل موثر در گرايش دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر اصفهان به برنامه هاي امور تربيتي ، از ديدگاه دانش آموزان ومربيان تربيتي
76 بررسي ميزان انطباق اجراي طرح پيك نوروزي بااهداف آن از ديدگاه مديران ومعلمان مقطع ابتدايي استان فارس
77 بررسي ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي دانش‏آموزان آنها در سال تحصيلي 78-77
78 تحليل وضعيت موجود ومطلوب فضاها وتجهيزات آموزش متوسطه استان فارس با توجه به شاخص هاي برنامه دوم توسعه
79 تحليلي بر وضعيت موجود آموزشهاي كوتاه مدت ضمن خدمت مديران مقطع متوسطه استان بوشهرطي سالهاي 75-1370 وارائه الگويي براي بهبود آموزشهاي مذكور
80 بررسي ميزان انطباق برنامه هاي درسي دوره كارداني تربيت بدني با نيازهاي شغلي فارغ التحصيلان ، از نظر دبيران راهنمايي ودبيرستان و كارشناسان تربيت بدني شهر اصفهان
81 بررسي ميزان استفاده از تكنولوژي آموزشي در برنامه هاي آموزشي تربيت دبير در دانشگاههاي استان اصفهان از ديدگاه اعضاي هيات علمي ودانشجويان دبيري
82 بررسي ميزان موفقي دانش آموزان سال سوم متوسطه براساس هدايت تحصيلي مشاوران ونگرش دانش اموزان نسبت به رشته انتخابي خود در دبيرستانهاي شهر كاشان
83 بررسي موانع اجرايي شاخه‏كار دانش دراستان اصفهان از ديد كارشناسان كار دانش،‌ مديران و مشاوران
84 بررسي راههاي گسترش ارتباط بين آموزش عالي وآموزش وپرورش در بعضي از جنبه هاي مهم آموزشي از ديدگاه سياست گزاران ، متخصصان وكارشناسان
85 بررسي كيفيت آموزش درس ديني و عوامل مؤثر در افزايش كيفيت آن در دبيرستانهاي شهر نائين
86 بررسي روند دانش‏آموزي دوره‏هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي آموزش و پرورش استان فارس براسا شاخص‏هاي برنامة دوم توسعه
87 تحليل روند جنبه هاي كمي و كيفي منايع انساني آموزش ابتدائي،راهنمائي تحصيلي و متوسطةاستان فارس در طول برنامه پنجساله دوم توسعه
88 بررسي راههاي فعال نمودن شوراي معلمان مدارس پسرانه راهنمائي شهر اصفهان
89 مقايسه توانايي حرفه‏اي آموزگاران داراي مدرك كارشناسي آموزش ابتدايي با ساير آموزگاران دوره ابتدايي شهر اصفهان
90 دانشگاه و گفتگوي تمدنها : بررسي و تحليل راهبردها و راهکارهاي تاثيرگذار در توسعه ايده گفتگوي تمدنها
91 بررسي ميزان تحقق اهداف فعاليتهاي آموزشي كلاسهاي آمادگي شهر اصفهان
92 بررسي الگوي مناسب ساختار برنامه ريزي درسي در سطح دانشگاه اصفهان
93 مطالعه تحليلي چالشها و چشم اندازهاي برنامه ريزي آموزشي استاني در آموزش و پرورش استان اصفهان
94 بررسي زمينه هاي گرايش دانشجويان زن به آموزش عالي در دهه هفتاد
95 بررسي شيوه‌هاي موجود انتخاب معلم از ديدگاه معلمان، مديران و مسئولين استان كهكيلويه و بويراحمد
96 تحليل معيارهاي مؤثر بر روز شمار تحصيلي مقطع متوسطه نظري در شهر هاي اصفهان و يزد
97 بررسي عوامل مؤثر بر افزايش كيفيت آموزش رياضي دوره راهنمايي در شهرستان كرج
98 بررسي زمينه هاي آموزشگاهي آسيب پذيري تربيت ديني دانش‌آموزان ازديدگاه دبيران ديني و قرآن و مربيان پرورشي مقطع متوسطه شهر شيراز
99 بررسي روند برنامه ريزي فعاليت‌هاي فرهنگي دانشگاه‌هاي دولتي اصفهان طي برنامه‌ي دوم و سوم توسعه‌ي كشور
100 بررسي تطبيقي برخي ازمسائل نظام سالي واحدي با نظام نيمسالي واحدي درآموزش متوسطه نظري شهرستانهاي كاشان، آران وبيدگل
101 بررسي الگوهاي نيازسنجي موجود و كاربرد آن در سيستم بهداشت و درمان استان اصفهان در سال 1381
102 بررسي تأثير ارزشيابي تكويني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال دوم راهنمايي در درس علوم تجربي در ناحيه 2 شهر اصفهان
103 نياز سنجي دانش آموزان دوره ي متوسطه در كانونهاي فرهنگي تربيتي و بررسي ميزان انطباق هدفهاي اين كانونها با نيازها، از ديدگاه مربيان و دانش آموزان در شهر اصفهان
104 بررسي وضع موجود و مطلوب ساختار منابع انساني آموزش متوسطه استان كهگيلويه و بويراحمد در سال تحصيلي 81 -1380
105 مقايسه عملكرد مديران دانش آموخته رشته مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي با ساير رشته‌ها
106 بررسي عوامل تقويت خلاقيت در دانش آموزان مقطع راهنمايي از ديدگاه معلمان شهرستان تبريز در سال تحصيلي 82-81
107 بررسي عوامل نشاط انگيز در دانش آموزان مدارس راهنمايي پسرانه شهر اصفهان از نظر مديران و مربيان پرورشي
108 بررسي شيوه‌هاي تحقق يادگيري مادام‌العمر در برنامه‌هاي درسي مقطع كارشناسي آموزش عالي ايران
109 بررسي موقعيت اجتماعي دبيران از ديدگاه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان
110 تأثير ارزشيابي كيفيت تدريس اعضاي هيأت علمي بر ارتقاي حرفه‌اي آنان از ديدگاه استادان دانشگاه اصفهان
111 بررسي كارآيي دروني و بيروني شاخة فني و حرفه اي آموزش متوسطة شهرستان شهركرد طي سال هاي 80ـ 1375
112 بررسي موانع و مشكلات فعاليتهاي پژوهشي دبيران آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصيلي 82-1381
113 بررسي عوامل آموزشگاهي، فرهنگي و خانوادگي موثر بر پايين بودن طلاق در استان يزد
114 بررسي ميزان رضايت دانشجويان از دروس عمومي معارف اسلامي در دانشگاه
115 بررسي ميزان امكان تحقق مديريت مدرسه محور در شهر اصفهان ( از ديدگاه مديران دبيرستان هاي شهر اصفهان)
116 بررسي موانع انجام پژوهش در بين اعضاي هيأت علمي گروههاي آموزشي علوم انساني در دانشگاههاي اصفهان و منطقه غرب كشور
117 بررسي زمينه ها و شرايط تحقيق برنامه ريزي استراتژيك در آموزش و پرورش استان اصفهان
118 بررسي آسيبهاي ناشي از عوامل آموزشگاهي در فرايند ياددهي ـ يادگيري دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر شيراز
119 امکان سنجي تاسيس رشته هاي کارشناسي ارشد آموزش علوم در دانشگاههاي کشور
120 بررسي موانع و مشکلات دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان در بکارگيري روشهاي تدريس فعال
121 بررسي كارآيي دروني شاخه هاي كاردانش و فني و حرفه اي آموزش متوسطه استان كهگيلويه و بويراحمد طي سالهاي 82-1377
122 بررسي تاثير جهاني شدن بر حوزه برنامه درسي از ديدگاه اعضاي هيات علمي و کارشناسان ستادي آموزش و پرورش
123 بررسي ميزان دستيابي به فرصت هاي آموزشي در استان فارس طي برنامه دوم و سوم توسعه
124 بررسي و تبيين نشانگرهاي تدريس اثربخش در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ميزان تحقق آن دردانشگاه اصفهان
125 امکان سنجي آموزش زبان انگليسي در مقطع ابتدايي
126 بررسي موانع و چشم اندازهاي اقدام پژوهي در آموزش و پرورش شهر اصفهان
127 بررسي طرح انتخاب مديران توسط دبيران از ديدگاه مديران و دبيران دبيرستان هاي شهرستان شهرکرد
128 بررسي ميزان تحقق شاخص هاي آموزش و پرورش عمومي استان اصفهان در برنامه سوم توسعه
129 بررسي ميزان تأ ثير مهارت هاي آموزش زبان انگليسي بر افزايش مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان در عصر فن آوري اطلاعات
130 بررسي ميزان بهره گيري از فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش مدارس متوسطه شهر اصفهان و راههاي گسترش آن
131 راههاي افزايش مشاركت مردمي در آموزش و پرورش اصفهان از ديدگاه مديران و اعضاي انجمن اوليا و مربيان
132 بررسي مقايسه اي موانع و مشكلات آموزشي دانشجويان استعداد درخشان و دانشجويان عادي دانشگاه اصفهان
133 بررسي تنوع و فراواني بخشنامه ها و دستور العمل هاي ارسالي به مدارس و راههاي كاهش حجم آن از نظر مديران در استان كردستان در سال تحصيلي 84-1383
134 ارزشيابي برنامه درسي زبان انگليسي مقطع متوسطه از نظر دبيران و كارشناسان شهر شيراز
135 بررسي نوع و ميزان مطالعه معلمان و راهكارهاي افزايش آن
136 بررسي راهكارهاي رويارويي با چالش‌هاي برنامه ريزي آموزشي (آرمان مشترك، برابري فرصت‌ها و كيفيت بخشي) در آموزش و پرورش استان اصفهان (1385)
137 بررسي قوّت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي برنامه‌ريزي آموزشي مبتني بر رويکرد مدرسه‌محوري در آموزش متوسطه استان اصفهان
138 رابطه رتبه آزمون سراسري ورود به دانشگاه و نمرات آزمون مهارت هاي تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان
139 بررسي عوامل موثر بر توليد دانش در رشته‌هاي علوم تربيتي، روانشناسي، مشاوره و كتابداري به منظور تحقق چشم انداز بيست ساله ايران
140 بررسي نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت‌هاي فراروي مدارس هوشمند ايران و ارائه راهكارهائي براي رويارويي با چالش هاي موجود
141 بررسي وضعيت موجود و مطلوب برنامه درسي كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي در كاربرد روش هاي مشاركتي تدريس،‌ ابزارهاي فناورانه و راهبردهاي‌نوين‌آموزشي
142 بررسي قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي فرايند برنامه‌ريزي استراتژيك در آموزش و پرورش استان كرمان از ديد مديران، دبيران و كارشناسان 
143 بررسي ميزان انطباق برنامه درسي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي با نيازهاي دانشجويان
144 بررسي چالش‌ها و چشم‌اندازهاي کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند ياددهي و يادگيري دانشگاه اصفهان و صنعتي
145 از بررسي معيارهاي تدوين كتاب‌هاي درسي رشته‌هاي دانشكده‌هاي علوم تربيتي و روان‌شناسي از نظر صاحبنظران برنامه درسي، مولفان برتر كتاب‌هاي درسي دانشگاهي و دانشجويان سال آخر كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان
146 بررسي معيارهاي تدوين دروس و دوره هاي مجازي در دانشگاههاي ايران از ديدگاه متخصصان و فراگيران
147 آسيب‌شناسي راهبردهاي ياددهي- يادگيري در آموزش‌هاي رسمي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان دبيرستان‌هاي شهر اصفهان
148 بررسي ميزان رضايت معلمان و والدين از اجراي طرح ارزشيابي توصيفي (كيفي) در مدارس ابتدايي استان اصفهان
149 بررسي قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي فراروي فعاليت‌هاي پژوهشي در دانشگاه‌هاي غرب ايران (ايلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان) از ديد اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي در سال تحصيلي 87-1386
150 بررسي راهکارهاي نهادينه کردن تفکر اقدام پژوهي در معلمان استان چهار محال و بختياري
151 بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت از ديدگاه معلمان و دبيران استان كرمان در سال‌هاي 1386-1383 و ارائه راهكارهاي بهبود برگزاري اين دوره‌ها
152 بررسي چالش هاي فراروي توسعه فن آوري اطلاعات در آموزش عالي ايران: با تاكيد بر چالش هاي فرهنگي- اجتماعي و نيروي انساني
153 بررسي ميزان كاربست مؤلفه هاي اخلاق حرفه اي در مراكز تربيت معلم شهرهاي يزد و اصفهان
154 بررسي مشکلات تغذيه­اي دانش­آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان به منظور ارائه­ي الگوي مناسب
155 تعيين ميزان سواد خواندن فارسي دانش‌آموزان يك و دوزبانه شهر اروميه و ارائه راهكار مناسب براي بهبود اين توانايي

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme